Privacyverklaring Veluwse Motor Tour Club

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 november 2018

Uw privacy

De Veluwse Motor Tour Club (hierna: VMTC) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe de VMTC omgaat met persoonsgegevens. De VMTC doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VMTC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat de VMTC in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Het bestuur van de VMTC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Veluwse Motor Tour Club
privacy@vmtc.nl

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletters en naam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Leeftijd;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer(s).

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Wanneer u een VMTC-lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
 • Een sluitende ledenadministratie en daaraan gekoppelde financiële administratie (alleen voor clubleden);
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door en voor leden van de VMTC;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (na toestemming betrokkene).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum;
 • Overige gegevens: bankrekening t.b.v. incasso contributie of eventuele incasso horend bij een evenement (alleen voor clubleden).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

E-mail

Leden van de VMTC ontvangen regelmatig e-mails over ritten en evenementen die worden georganiseerd door de VMTC. Ook het digitale clubblad, de Toerist, wordt per e-mail verzonden. E-mailadressen worden nooit aan derden verstrekt, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Recht van verzet

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van het persoonsgegeven die de VMTC van u ontvangen heeft. Onderaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. (U kunt ook contact opnemen via de contactpagina van onze website.) U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan uw verzoek.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving voor administratie en website (webhosting);
 • Het versturen van e-mails ter promotie van ritten en evenementen;
 • Het opslaan van persoonsgegevens.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Social media

Tijdens alle ritten en evenementen die georganiseerd worden door de VMTC worden er veel foto’s en video’s gemaakt. Die kunnen worden gebruikt, zonder uitdrukkelijke toestemming van de leden, voor bijvoorbeeld de VMTC-Facebook pagina, de website en de Toerist. Het doel is ter promotie van de VMTC als motortoerclub voor leden en niet- leden van de VMTC.

Eventuele dialogen op sociale media worden niet actief gevolgd en zijn niet per definitie een afspiegeling van de mening en standpunten van de VMTC. De VMTC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, de VMTC (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. De VMTC is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social mediakanalen of de content op haar social mediakanalen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met de VMTC via privacy@vmtc.nl.

Beveiliging van uw gegevens

De VMTC zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk verplicht is. De VMTC treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en hebben op basis van hun functie wel of geen toegang tot onze beveiligde schijven.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: VMTC, t.a.v. het bestuur, Ligusterweg 25, 3852 GX Ermelo of email: privacy@vmtc.nl.

Wijzigingen

De VMTC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Ermelo, november 2018