Statuten

De statuten zijn herzien en gewijzigd op 17 februari 2022 (18919.01/HVK)
De originele statuten zijn op verzoek opvraagbaar. Stuur je verzoek naar het Bestuur middels het contactformulier.

Inhoud

 1. Artikel 1. Begripsbepalingen
 2. Artikel 2. Naam en zetel
 3. Artikel 3. Doel en middelen
 4. Artikel 4. Lidmaatschap en toelating
 5. Artikel 5. Einde van het lidmaatschap
 6. Artikel 6. Administratie en communicatie
 7. Artikel 7. Verplichtingen van de leden
 8. Artikel 8. Bestuur
 9. Artikel 9. Besluitvorming van het Bestuur
 10. Artikel 10. Vertegenwoordiging
 11. Artikel 11. Algemene Ledenvergadering
 12. Artikel 12. Oproep
 13. Artikel 13. Vergaderorde
 14. Artikel 14. Stemprocedure: volmacht
 15. Artikel 15. Boekjaar: Jaarrekening
 16. Artikel 16. Reglementen
 17. Artikel 17. Statutenwijziging
 18. Artikel 18. Vereffening

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

Algemene VergaderingHet verenigingsorgaan dat wordt gevormd door­ de leden, dan wel de bijeenkomst van leden.
BestuurHet bestuur van de Vereniging.
BWHet Burgerlijk Wetboek.
ElektronischEen langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
JaarrekeningDe balans, de winst en verliesrekening en de toelichting op deze stukken.
SchriftelijkBij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en Elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit­ van de verzender met afdoende zekerheid kan­ worden vastgesteld.
VerenigingDe rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

Artikel 2

Naam en zetel

Voor de definitie van de ‘soorten’ Leden wordt verwezen naar Artikel 4 van de Statuten. Naast Leden zoals in Artikel 4 wordt vermeld is het ook mogelijk om jeugdleden aan te nemen.

 1. De Vereniging is genaamd: Veluwse MOTOR TOUR CLUB (V.M.T.C.)
 2. De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Ermelo.

Artikel 3

Doel en middelen
 1. De Vereniging heeft ten doel:
  1. Het motorrijden in de ruimste zin te bevorderen.
  2. De belangen van motorrijders in het algemeen en die van de leden van de Vereniging, voor zover deze met het motorrijden verband houden, in het bijzonder te behartigen.
  3. Onder de leden van de Vereniging een vriendschapsband te vormen en te onderhouden.
 2. De Vereniging kan haar doel nastreven met alle wettige middelen, waaronder met name door:
  1. Het houden van clubtochten, toerritten in clubverband, het deelnemen met één of meer clubteams aan ritten uitgeschreven door andere motorclubs dan wel landelijke organisaties zoals de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging of het Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs;
  2. Het organiseren van evenementen op motorgebied;
  3. Samenwerking met andere motorclubs;
  4. Andere wettige middelen, die voor haar doel bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De Vereniging beoogt niet het maken van winst.

Artikel 4

Lidmaatschap en toelating
 1. De Vereniging kent twee (2) soorten leden, te weten:
  1. rijdende leden,
  2. gezinsleden.
 2. Slechts natuurlijke personen kunnen worden toegelaten als lid van de Vereniging.
  1. Als rijdend lid van de Vereniging kunnen slechts worden toegelaten natuurlijke personen, die in het bezit zijn van een­ door de daartoe bevoegde autoriteit afgegeven rijbewijs voor het besturen van een motor in de zin van categorie A1, A2 of A.
  2. Als gezinslid kunnen slechts worden toegelaten natuurlijke personen, die tot het huishouden van een rijdend lid behoren. Een gezinslid wordt vermoed tot het huishouden­ van een rijdend lid te behoren als die persoon op hetzelfde­ woonadres in de Basisregistratie personen staat ingeschreven.
 3. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Beslist het Bestuur tot niet-toelating tot lid dan kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 5

Einde van het lidmaatschap
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door opzegging door het lid;
  2. Door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  3. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
  4. Door overlijden van het lid.
 2. Opzegging door de Vereniging en ontzetting uit het ­lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken. Het lidmaatschap kan­ echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging­ of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het ­lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet­ het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip ­volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke­ aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een (1) maand na de ontvangst van­ de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van­ het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Administratie en communicatie
 1. Het Bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de rijdende leden en gezinsleden zijn opgenomen.
  1. Oproepingen en mededelingen aan leden geschieden Schriftelijk aan de adressen als bedoeld in Artikel 6.1.
  2. Indien een lid hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem Elektronisch geschieden.
 2. Mededelingen aan het Bestuur geschieden Schriftelijk aan hetzij het daartoe aangewezen adres van de Vereniging, dan wel het daartoe door het Bestuur aangewezen Elektronisch adres van de Vereniging.

Verplichtingen van de leden
 1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de begunstigers, inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten.
 2. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimumbijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur
  1. De Vereniging wordt bestuurd door het Bestuur.
  2. Het Bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf (5) bestuurders.
  1. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
  2. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om voor rekening van de Vereniging één of meer verzekeringen af te sluiten ter dekking van het risico van aansprakelijkheid van de bestuurder(s) van de Vereniging.
  3. Het Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot:
   • het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
   • het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
   • Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen­ derden een beroep worden gedaan.
  4. Het Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van­ de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot:
   1. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van­ investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaande, onverminderd het hierna onder Il bepaalde;
    1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
    2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Vereniging een bankkrediet wordt verleend;
    3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de Vereniging verleend bankkrediet;
    4. het aangaan van dadingen;
    5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
    6. het sluiten en wijzigen van ­arbeidsovereenkomsten.
  5. De Algemene Vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit besluiten van het bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
   1. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een of meer bindende voordrachten. Bij gebreke van bindende voordrachten (bijvoorbeeld­ vanwege het niet (tijdig) gedaan zijn van bindende voordrachten of vanwege het ontnomen hebben van het bindende karakter), worden de Bestuurders benoemd door de Algemene Vergadering. Bij gebreke van voldoende bindende voordrachten, worden de overige Bestuurders benoemd door de Algemene Vergadering.
   2. Tot het opmaken van een bindende voordracht is bevoegd:
    • het Bestuur; en/of
    • tien (10) leden.
    • De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.
    • De voordracht door de hiervoor bedoelde leden moet uiterlijk drie (3) dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend.
   3. Aan een voordracht kan het bindend karakter worden­ ontnomen door een besluit van de Algemene Vergadering. Dat besluit behoeft ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen, uitgebracht ­in een Algemene Vergadering, in welke ten minste ­twee/derde (2/3e) van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
   4. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt­ ontnomen.
  1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
   1. door het overlijden van een bestuurder;
   2. bij verlies van een bestuurder van het vrije beheer en/of de vrije beschikking over zijn vermogen, tenzij de overige in­ functie zijnde bestuurders binnen drie (3) weken met algemene stemmen besluiten dat daartoe geen aanleiding bestaat; gedurende die periode van ten hoogste drie (3) weken is de betreffende bestuurder geschorst;
   3. door schriftelijke ontslagneming door een bestuurder (bedanken), en wel bij voorkeur met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden);
   4. door het aftreden van een bestuurder volgens het hierna in lid c bedoelde rooster van aftreden, met dien verstande­ dat deze bestuurder in functie blijft tot de benoeming van zijn opvolger, tenzij het Bestuur anders besluit;
   5. voor wat betreft ieder lid van de Vereniging dat tot bestuurder is benoemd: bij het eindigen van zijn lidmaatschap van de Vereniging, met dien verstande dat­ deze bestuurder in functie blijft tot de benoeming van zijn opvolger, tenzij het Bestuur anders besluit.
   1. Elke bestuurder treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster van aftreden.
   2. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
   3. Elke bestuurder kan steeds terstond worden herbenoemd, met dien verstande dat een bestuurder slechts voor een aaneengesloten periode van maximaal zes (6) jaar bestuurder kan zijn. Met iedere onderbreking van die periode van ten minste vierentwintig (24) uur vangt een­ nieuwe periode van zes (6) jaar aan.
  2. Ook anderen dan leden zijn benoembaar tot bestuurder.
  3. De Algemene Vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen of ontslaan.
  4. De Algemene Vergadering kan aan de bestuurders een bezoldiging toekennen.
  1. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.
  2. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders is de Algemene Vergadering bevoegd een of meerdere personen aan te wijzen die tijdelijk is/zijn belast met de taken­ van het bestuur, of in het geval die persoon/personen niet in staat is/zijn of weigert/weigeren het bestuur tijdelijk op zich te­ nemen, zal ieder lid het recht hebben om een Algemene Vergadering bijeen te roepen met het uitsluitende doel om een­ bestuurder te benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is het bestuur tijdelijk op zich te nemen.
 1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van ­de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders. Indien alle bestuurders een tegenstrijdig ­belang hebben als hiervoor bedoeld, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

Besluitvorming van het Bestuur
  1. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ook overigens kunnen­de bestuurders hun werkzaamheden onderling verdelen.
  2. Het Bestuur kan voorts, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, het Bestuur intern betreffende, worden geregeld.
  1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt.
  2. Het Bestuur besluit bij volstrekte meerderheid (ofwel de­ helft plus één) van de uitgebrachte stemmen.
  3. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem, mits het aantal uitgebrachte stemmen ten minste drie (3) bedraagt.
 1. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit Schriftelijk geschiedt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Artikel 9.2 is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het Bestuur buiten vergadering.

Vertegenwoordiging
  1. Het Bestuur is bevoegd de Vereniging te vertegenwoordigen.
  2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Vereniging komt mede toe aan:
   • de voorzitter tezamen met een andere bestuurder;
   • de penningmeester tezamen met een andere bestuurder;
   • de secretaris tezamen met een andere bestuurder.
 1. Het Bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de Vereniging, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

Algemene Vergaderingen
 1. Tijdens het boekjaar van de Vereniging wordt ten minste een (1) Algemene Vergadering gehouden. Deze vergadering dient te worden gehouden binnen zes (6) maanden na afloop van het voorgaande boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden.
 2. De agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
  1. indien artikel 2:391 BW voor de Vereniging geldt, de behandeling van het bestuursverslag;
  2. de vaststelling van de Jaarrekening;
  3. de verlening van décharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.
 3. Een Algemene Vergadering wordt voorts bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dat wenselijk acht. Het Bestuur is bovendien verplicht tot het bijeenroepen van de Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken nadat het Bestuur­ een schriftelijk verzoek daartoe heeft ontvangen van ten minste­ een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende (1/10) gedeelte van de stemmen in de Algemene Vergadering. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het Bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Oproep
 1. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente­ waar de Vereniging haar zetel heeft of in een omliggende gemeente.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds­ vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering.
 3. Een eenstemmig besluit van alle leden, al dan niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering, mits het met voorkennis van het Bestuur is genomen.

Vergaderorde
 1. De voorzitter en de secretaris van het Bestuur zijn tevens voorzitter respectievelijk secretaris van de Algemene Vergadering.
 2. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. De vastgestelde notulen worden ter kennis van het­ Bestuur en van de leden gebracht.
 3. Alle bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

Stemprocedure: volmacht
 1. In de Algemene Vergadering heeft ieder lid recht op het uitbrengen van een (1) stem.
  Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
 2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid (ofwel de helft plus één) van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of­ bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
 3. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt­ geen besluit tot stand.
 4. Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een Elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld­ met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Het Bestuur stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet­ eerder kan aanvangen dan op de dertigste (30e) dag voor die van de vergadering.
 5. Het Bestuur kan besluiten dat ieder lid bevoegd is om door middel van een Elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van en/of deel te nemen aan de vergadering.
 6. Het Bestuur kan besluiten dat ieder stemgerechtigd lid bevoegd is om door middel van een Elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een Schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat het stemgerechtigde lid via het Elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks­ kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.
 7. Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het Elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
 8. Leden kunnen zich ter vergadering door een Schriftelijk gevolmachtigd ander lid doen vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde kan slechts één (1) volmachtgever ter vergadering vertegenwoordigen.

Boekjaar: Jaarrekening
 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van elk boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden – maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt zij deze voor de leden ter inzage ten kantore van de Vereniging.
 3. De Algemene Vergadering benoemt een commissie van ten minste twee (2) leden die geen deel uitmaken van het Bestuur. De commissie onderzoekt de Jaarrekening en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Benoeming van de hiervoor bedoelde commissie blijft achterwege indien de Jaarrekening in opdracht van de Algemene Vergadering vergezeld gaat van een verklaring van­ een accountant bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW.
 4. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan­ wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
 5. De opgemaakte Jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Reglementen
 1. De Algemene Vergadering is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin onderwerpen geregeld worden die niet in­ deze statuten geregeld zijn, voor zover reglementering ingevolge deze statuten niet aan het Bestuur is voorbehouden.
 2. Een vastgesteld reglement kan worden gewijzigd of worden ingetrokken door het orgaan dat tot vaststelling bevoegd is.

Statutenwijziging
   1. In de statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven (7) dagen.
   2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter­behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen vóór­ de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de­ voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
   3. Het bepaalde in sub i en ii van dit artikellid is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
   1. Het besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering in welke ten minste twee/derde (2/3e) van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
   2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorige lid b.i. de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede (2e) vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie (3) en niet later dan zes (6) weken na de eerste (1e) vergadering; deze tweede (2e) vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering­aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 1. Tot het verlijden van de notariële akte van statutenwijziging is iedere bestuurder zelfstandig bevoegd.
 2. Ontbinding
  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op­ een besluit tot ontbinding.

Vereffening
 1. Indien de Vereniging wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, worden de bestuurders vereffenaars­ van haar vermogen, indien en voor zover de Algemene Vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt.
 2. De Algemene Vergadering stelt de bestemming van een eventueel batig saldo vast.
 3. Nadat de Vereniging heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.