ALV 2023 zeer goed bezocht

Tegenwoordig gaat alles via ‘de app’, ook binnen het bestuur van het VMTC; “… wie heeft er zin om even een (kort) verslagje te schrijven over de ALV?”. Het bleef stil, verwachten ze dat ik dit zal oppakken? Bij deze dan een kort verslag, met daarin een korte introductie van mijzelf als nieuw bestuurslid. 😉

De ALV begon voor mij met het zoeken naar het nieuwe adres, even zoeken in de app en ‘Nijkerkerweg 4, Ermelo’ invoeren. Ik was al laat, dus even doorrijden. De ‘TomTom’ leidde mij naar een boerderij op het platteland, dat heb ik weer. Verkeerde adres: Oude Nijkerkerweg 4, echt iets voor mij om te verdwalen met een ‘TomTom’. Toch nog mooi op tijd aangekomen bij De Vleugel, dat ziet er beter uit, een mooi nieuwe locatie voor onze club met genoeg parkeergelegenheid. Binnen was alles gereed gemaakt voor de ALV. Uit ervaring weet ik dat het altijd spannend is wat de opkomst zal zijn op de ALV. De uiteindelijk opkomst was goed, we hebben zelfs enkele nieuwe leden mogen begroeten.

De vergadering werd geopend door Margrieta, ook zij benoemde de grote opkomst en de prettige ontvangst in de Vleugel. Bij het doornemen van de notulen werd duidelijk dat we leden hebben die (positief) kritisch meelezen. Na het vaststellen van de notulen was het woord aan Evert. Na de Covid-19 pandemie heeft het bestuur weer op een normale manier kunnen vergaderen. Evert deed verslag van de belangrijkste bestuursactiviteiten, maar benoemde ook dat de herziening van het huishoudelijk regelement, ondanks eerdere toezeggingen, is doorgeschoven naar 2023. 

Volgende agendapunt was het jaarverslag van de penningmeester. Michiel had de cijfers weer opgesteld. Hij gaf een toelichting bij de cijfers, in 2022 hebben we met een negatief resultaat afgesloten, hoofdzakelijk te verklaren door ons jubileumfeest. Hiervoor hebben we jaarlijks geld voor opzij gezet, dus dit was voorzien. Michiel ziet echter ook, dat de uitgaven toenemen door hogere kosten (inflatie), het motorrijden wordt duurder. Het bestuur heeft in 2022 dan ook besloten om de brandstofkosten van de toercommissie te vergoeden. Het is immers belangrijk dat zij het goede werk voor de club kunnen voortzetten. Wat moeten wij als VMTC zonder die mooie ritten en weekenden van de toercommissie! Het bestuur heeft ook in samenspraak met de toercommissie de begrote kosten van de activiteiten in 2023 verhoogd. Ook bij dit agendapunt werd Michiel bevraagd over reizen en het etentje van het bestuur en toercommissie. Leuk om als nieuw bestuurslid deze betrokkenheid van de leden te zien.

De Kascontrolecommissie heeft ook dit jaar weer naar de boekhouding gekeken. Henk merkte op dat de Kascontrolecommissie akkoord was. Margrieta dankte de commissie voor haar werkzaamheden en daarmee kreeg het bestuur decharge en werd de jaarrekening 2022 vastgesteld. Voor de verkiezing van de nieuwe Kascontrolecommissie 2023 is Marco bereid gevonden deel te nemen, naast Alex. Henk verlaat onder dankzegging voor zijn inspanningen de Kascontrolecommissie omdat zijn termijn erop zit. Fijn dat de commissie weer voltallig is voor 2023. 

Na de cijfers stond geagendeerd ‘Het aftreden en de verkiezing bestuursleden’. Michiel, als penningmeester, heeft zijn eerste termijn afgerond en stelt zich herkiesbaar voor een tweede termijn. Evert Jan heeft zijn eerste termijn afgerond en stelt zich niet herkiesbaar. Margrieta bedankte Evert Jan voor zijn inzet en had op aanwijzing van een bekend lid een leuk cadeau voor Evert Jan, een fles whisky. 
Ook Herman is in 2022 teruggetreden als bestuurslid. Remko heeft tijdelijk de voorzittersfunctie van Herman binnen de toercommissie op zich genomen en stelt zich verkiesbaar als Algemeen bestuurslid. 
Harold heeft zich verkiesbaar gesteld als Algemeen bestuurslid. Hij stelde zich kort voor en bedankte onder andere Evert Jan voor het inwerken, met name de ledenadministratie. 

De ALV stemde in met deze bestuurswisselingen en bestaat daarmede uit 5 leden, dit is conform de statuten.

Na de pauze werd stilgestaan bij de jubilarissen. De volgende personen werden gelauwerd met een oorkonde:
12,5 jaar: Marianne, Evert, Malou, Arthur en Evert Jan.
25 jaar: Leida, Bert en Ben.

Remko deed vervolgens, namens de toercommissie, verslag van de activiteiten van de toercommissie. De toercommissie heeft afscheid genomen van Herman. Herman werd uitgebreid bedankt voor zijn bijdrage aan het VMTC en in het bijzonder de toercommissie. Hij kreeg vele terechte veren! Jaap is bereid gevonden om de toercommissie weer op sterkte te brengen.

Ook dit jaar weer een Motary 2023, Herman gaf een toelichting. Dit jaar voor de laatste keer, deze 30e Motary zal weer met steun van de leden van de VMTC tot stand komen. Weer een flinke opgave, zelfs het vinden van een goed doel is een uitdaging. Eén van de leden gaf de Motary vertegenwoordiging de tip om eens terug te grijpen op eerdere gekozen goede doelen.

Als laatste agendapunt stond de visie van de VMTC voor 2023-2028 geagendeerd. Onder de leden is een enquête uitgezet, het Groot VMTC TevredenheidsOnderzoek. De eerste respons is bemoedigend. Remko lichtte al een tipje van de sluier op. Het bestuur en de toercommissie zal een en ander uitwerken. De resultaten zullen tijdens een brainstormdag of -avond worden besproken en dienen als inbreng voor de visie van het VMTC. Remko werd tijdens zijn bijdrage nog blij verrast door de bitterballen van de Vleugel, zonde om deze koud te laten worden.

Het officiële gedeelte van de ALV werd afgesloten door Margrieta, zij bedankt de leden voor de inbreng en sloot de vergadering. Daarna is door de leden nog gezellig na gekletst onder andere over de komende motorbeurs en de opening van het nieuwe motorseizoen.

Harold
Bestuurslid VMTC